Gerilla ve Gerilla Savaşı Hakkında Bilgiler

Fransızca “geri’llâ”, İspanyolca “guérilla” kökenli gerilla sözcüğü; düzensiz silahlı örgüt,siyasi amaçlı eylemlere girişen birlik, bu birliğe mensup kişi; gerilla savaşı da, düşman kuvvetlerinin eylemlerini geciktirmek, baltalamak ve engellemek amacıyla savaşan kişiye denir.Gerilla kelimesi yaygın olarak ilk kullanımı Napolyon’un İspanya’yı işgaline karşı yürütülen direniş sırasında olmuştur.Gerilla savaşları politik nitelikli mücadelelerdir.Az güçle karşısındaki büyük gücü yıpratmak, askeri değil politik çözüm elde etmeyi amaçlar.Gerilla mücadelesini genel olarak zayıf,gücü olmayan taraf yapar Mao demiştir ki Çin’in Japon işgali sırasında  “Mecburiyetten bu savaşı veriyoruz Sovyetler gibi güçlü bir ordumuz olsaydı bunlara hiç gerek kalmazdı”.Bazen ise güçlü taraf düşman’ın düzenini bozmak,moralini bozmak,zayiat vermek için gerillaları kullanır.Gerilla savaşlarının başlangıç nedenleri çok farklı olabilir.Kimi sadece dış düşmanı kovmayı, kimisi iktidarı değiştirmeyi,kimisi ikisi birden ister.Daha sınırlı amaçlara yönelik gerilla savaşları da görülmüştür.Bunların kısa süre içinde halkın desteğini sağlaması, zihinleri kazanması önemlidir aksi halde “Özgürlük Savaşçısı” diye adlandırılma şansı varken haydut veya günümüzdeki moda deyimi ile PKK gibi terörist kategorisine düşme ihtimali büyüktür.Gerilla savaşı için yüksek teknoloji gerekmez, en düşük silah teknolojisiyle bile bunu uygulamak mümkündür gerilla savaşına uygun yaşayıp taktikler yapmak yeterlidir.1950 ve 1960’lı yıllarda Kuzey Koreliler, Çinliler ve Kuzey Vietnamlılar, teknolojinin sadece savaşa güç kazandıran bir araçtan ibaret kaldığını, savaşın temel doğası ve gücünün insanın iradesi ve boyun eğmezliği gerçeğini göstermişlerdir.Gerilla mücadeleye başlarken uzun süre zayıf olduğu için arazi tutmaya çalışmaz.Dayandığı ilkeler insiyatif,esneklik,şaşırtmaca,saldırı,çekilmede ani hareket,hızla güç yoğunlaştırma ve dağılmadır.Bu nedenle Gerilla savaşları nizami harp’e göre 10 kat daha yorucudur.Gerilla, yalnız başarıdan emin olduğu zaman savaşır.Kendi istediği yerde ve zamanda çarpışması esastır.Temel savaş yöntemi baskın ve pusudur eğer birlik hareketliyse pusu atar sabit ise baskın verir.Asla çarpışmayı ister istemez kabullenme durumunda kalmamalıdır.Bu savaşta kurallar iki taraf için de aynı değildir.Kuralların farklı olmasından kimin yararlanacağı ise somut durumların nasıl kullanılacağına bağlıdır.Gerilla’nın varlığı için en önemli şey bir üs bölgesine sahip olmatır.Bu, olmazsa olmaz koşuludur.Yeni kadroların eğitimi, ikmal,destek ve korunma fonksiyonlarının yerine getirilmesi için üslere gerek vardır.Bunlar genellikle düşman denetiminin zayıf olduğu dağlık ve ormanlık bölgelerde kurulur.Ancak düşman işgali altındaki yoğun nüfuslu bölgelerde de üslerin olduğu,bunun yanısıra birçok halde komşu ülkelerin topraklarından yararlanıldığı görülmüştür.Bu arada gerillaların tek başlarına başarılı olmayacakları da açıktır.Onları ayakta tutacak, eleman ve kaynak sağlayacak yan örgütlerin desteği gerekir.Gerillalar, halkla aralarında bağlantı kayışı işlevini gören yaygın kitle örgütlenmelerine önem verir.Kopukluk ise yok olma demektir.Basın,dernekler entellektüel ortam ve sanatçılar da propaganda amacıyla gerillaların etkilemek istediği hedef kitlenin başında gelir.Ancak bunlar yeterli değildir.Halkın, bu mücadeleyi desteklemek için büyük bir bela ile karşı karşıya olması, örneğin bir düşman işgali gibi ve kurtuluş için başka bir yol olmadığına inanmaları gerekir.Aksi halde halk, örgütlü şiddetin getireceği tehlike ve sorumlulukları üstlenmeye hevesli olmaz.Mao’nun şu sözleri durumu özetler “Bütün millet savaşa girdiğinde,sonuna kadar fedakarlık gerekeceğinin ve kolay bir kurtuluş konusunda en ufak bir umut beslememesi gerektiğinin farkındayız.Savaş bir kez başladı mı, ister genç ister yaşlı, ister kuzey de ister güneyde olsun herkes, Japonya’ya karşı direnmek ve anavatanımızı savunmak sorumluluğunu yüklenmelidir”.Bütün gerilla savaş ve hareketlerinin birçok tereddütle başlaması da bunun göstergesidir.Gerilla savaşları belli kategoriler halinde de ele alınabilir.Çin’de halk savaşına doğru yükselen bir iç savaş görülür ki, gerillalar bir çok bölgede mücadelenin ilk aşamasını oluşturmuşlardır.Vietnam’da ise doğrudan bir süreç içerisinde gerillanın halk savaşına dönüşmesi vardır.Klasik örneği en uygun olan da Vietnam’dır.Filipinler ve Malezya’da ise gerillalar halk savaşına geçmeden yenildiler.Bunun başlıca sebebi ise, İngilizlerin bu harekâtın başına getirdikleri generalin klasik tüm sistemleri bir tarafa atıp kontrgerilla, temizleme harekâtı, psikolojik savaş,ara bul yok et sistemlerini doğru,etkili ve hızla kullanabilmesinden kaynaklanmıştır.Gayri nizami savaşın üst biçimi halk savaşıdır.Halk savaşı uzun bir mücadeledir.Öyle ki, gerillaların politik gelişmeler kendini gösterinceye kadar savaşması esastır.Kısaca üç aşamaya ayrılması âdet olmuştur.Birinci aşama olan stratejik savunmada sabotaj,pusu ve benzeri eylemlerle güç gösterisi yapılır.Vur-kaç taktiklerini uzun geri çekilmezler izler.Düşman birçok yeri korumak zorunda kalarak güçlerini dağıtır.Kural olarak arazi tutulmaz ve düşmanın ilerlemesi önem taşımaz.Hedef,gerillanın varlığını sürdürebildiğini ispatlaması ve karşı tarafı yıpratmasıdır.Stratejik denge denilen ikinci aşama,gerillanın halk ordusu halinde toparlanmaya başladığı, düşmanın ise elindeki olanakları sonuna kadar zorladığı halde gerillayı yok edemediği dönemdir.Bundan sonra düzenli birliklerin oluşturulup düşmanın kesin yenilgiye uğratılacağı stratejik saldırı aşaması gelir.Bu safhada artık gerilla ikincil öneme sahiptir.Gerillanın işi son safha için koşulları oluşturmaktadır, bu safhanın uzunluğu ise tamamen koşulara bağlıdır.Gerilla savaşının kesin amacı düşmanın kaynakları ve sabrını tüketerek savaşma gücünü yok etmek,düşman’ın işgal ettiği bölgeleri geri almak ve ayağının altında kalan halkı acı çekmekten kurtarmaktır.

 

 

Vietnam Savaşı’nda bir gerilla kadın.

 

Gerilla savaşında, “Ne toprak kazanmak sevinmek için, ne de toprak kaybetmek üzülmek için bir sebeptir” ilkesi akılda tutulmalıdır.Kent ya da toprak kaybetmenin hiç önemi yoktur.Önemli olan düşmanı yıkacak metotları bulabilmektir.Düşmanın etken gücünü azaltmazsak, kentler ele geçse bile elde tutulamaz.Bunun yanı sıra, gerillanın gücü yeterli olduğu zaman kaybedilen kentleri geri alma umudu her zaman için vardır.Kentleri sonuna kadar savunmak, doğru değildir.Çünkü bu, gerillanın kendi etkili gücünü boş yere harcamaya yol açar.Savaşa açık bir bölgede girilecekse, haberleşmenin zor ve ulaşım imkânlarının yetersiz, toplum hayatının kısır olduğu dağınık nüfuslu bölgeler avantaj sağladığı için öncelikle seçilecektir.Dar dağlık bölgeler, engebeli arazi ya da dar yolların çevresindeki alanlar da bunların hepsi de büyük birliklerin hareket edebilmesi için uygunsuz yerlerdir örgütlenme için uygun yerler olarak tercih edilecektir.

 

 

KIR GERİLLA BİRLİĞİNİN EYLEMİ AŞAĞIDAKİ BİÇİMLERDE OLUR :

 

 

Ana güçten ayrılan hareketli bir grup hızla düşmanın gerisine sarkar, haberleşme sistemleri ve lojistik destek sağlayan her şeyi hedef alarak saldırır.Bu gruptan ayrılan daha küçük bir unsur, askeri önemi olan yerleri yakıp yıkmakla görevlendirilir.Görev bitiminde bu unsur,kendine farklı bir yön tayin ederek dönüp ana gruba katılır.Ana güçten ayrılacak olan ve gcü bir takımla birkaç bölük arasında değişen başka bir grup, hızla ve beklenilmeyen bir biçimde mümkün olduğu kadar derinliklere dalar ve savaşı bir yerden başka başka yerlere taşırlar.Çatışmaya girmeye ihtiyaç duyulmadığı sürece bulundukları yerde gizlice kalacaklardır.Düşmanın geri hatlarında daha fazla kalamayacakları bir gün gelirse, kendilerine verilen görev biterse ya da izleri bulunmuş, ne yapmak istedikleri anlaşılmışsa, karşı tarafın tedbirleri güçlü ise geri dönerler.Gerilla birlikleri kaynaklarına göre sınıflandırılabilir.Seçilmiş gönüllülerden kurulanlara özel gerilla birlikleri, ana katılımın bir kısmından kurulanlara ana gerilla birlikleri,yerli halk içinden örgütleneceklere ise yerli gerilla birlikleri adları verilir.Ana ve yerli Gerilla birlikleri bir araya gelerek eylemde bulundukları zaman,ana gerilla birliği komutanının sorumluluğunda bulunurlar.Gerilla birliğindekilerin seçiminde; ana örgütün üyelerinin sağlam, amaca bağlı,sabırlı,cesur ve zeki kişilerden oluşmasına özen gösterilir.Bunun yanı sıra,seçilenlerin de bu birliğe katılmayı istemeleri gerekir.Bu kişilerin gerilla eylemleri sırasında yürüttükleri bağımsız hareketlerin, eyleme uygun bir biçimde yapılıp yapılmadığını ölçmek için genellikle hiçbir yol yoktur ve çoğu zaman bunlar, sorumlu liderin bilgisinin de ötesinde eyleme girebilirler.Bunun içindir ki, gerilla birliklerinin seçiminin ve eğitiminin temeli “kişinin kendi görevini inanarak yürütmesi” esasına dayandırılmıştır.Bir gerilla görev grubuna veya daha küçük bir unsura liderlik edecek komutan adaylarının tespiti ve seçimi için, daha da geniş bir bilgi ve düşünce gerekmektedir.Liderlerin,inançlı ve cesaretli bir eylem için kapasiteleri, askeri bilgileri, özellkle gerilla taktikleri üzerindeki bilgileri, zeki olmaları, değişen koşulara çabuk uyabilmeleri,bağlılıkları ve cesaretleri,planları yürütebilmesi ve görevlerin tamamlanabilmesi için vazgeçilmez örneklerdendir.Bir gerilla birliğindeki adam sayısı, görevlere göre ayarlanacaktır.Genellikle beş ya da on kişiden bin kişiye kadar değişir (Bin kişilik gruplar karakol baskınlarında olur).Yine de,böyle bir birliğin gücü bir alaydan fazla olmayacaktır.Gerilla sayısının fazla olması halinde birliğinin hareketi tıkanacak,yinecek bulmak ve gizlenmek çok zorlaşacaktır.Bu sorunlar yüzünden planlarını yürütemezler, cephane tüketimini karşılayamazlar,göreve gidişte ve dönüşte sıkıntıya düşerler.Küçük bir kır gerilla birliğinin büyük üstünlüğü, hareketliliğinden gelmektedir gerilla savaşında fişek gibi olmalısınız düşman sizi hayalet olarak görmelidir hiç göremeyeceği bir hayalet.Yiyecek, çok az bir zaman ve çaba harcayarak bulunabilir, dinlenecek yer bulmak kolaydır,cephane ve ilaç stokları ise kolayca yenilenebilmektedir.Eğer işleri kötü giderse, düzenli bir şekilde geri çekilme avantajına da sahiptirler.Gerilla birliklerinde,piyade tüfekleri,hafif makineli tüfekler, el bombalarının yanı sıra, tabanca ve otomatik tabancalar bulunur.Ayrıca arazi koşullarına uygun olarak,ağır makineli tüfekler,uçaksavarlar,havan topu ve küçük toplar da bulunabilir.Bir kır veya dağ gerilla birliğinin kolay hareket edebilmesi ve atak olması en büyük özelliğidir.Bu nedenle,birliğin yükü,teçhizat ve cephane ağırlığı,hareket kolaylığı bakımından mümkün olduğu kadar az tutulur.Örgütün savaşçı olmayan kişilerinin sayısı da oldukça azdır.Lider ve gerilla sayısının bir mangada 8’i, bir takımda 26’yı ve bir bölükte 100’ü geçmemesine dikkat edilir.Eğer birlikteki otomatik silah sayısı çoksa adam sayısı daha da indirilebilir ve düşmanı yıpratmada, keşif ve istihbaratta en iyi sonuca ulaşabilmek için sık sık 5-6 kişiden oluşan gerilla birimleri göreve sevk edilir.Lider dahi herkes şahsi yükünü bizzat kendisi taşır.Buna erzak,yiyecek kabı,cephanesi,silahı,soğuktan korunma giysileri dahildir.Bu kuralın yerleştirilmesine titizlik gösterilir.Gerilla politik örgütlenme çalışmaları hayati konular olarak ele alınır.Her gerilla görev grubunun, küçük de olsa her unsurun bir politik yönetmeni, gerillaların politik eylemini yöneten ve bütün politik eğitimcilerin sorunlarıyla uğraşan bir politik eğitim bölümü bulunur.Her gerilla birliğini,sızmalara ve ajanların eylemlerine karşı korunmak, amaçtan uzaklaşan ve ideolojik bilinçten yoksun olanları cesaretlendirmek için özel bir komisyon vardır.Bir hata yaparlar kendilerine.Aralarında eski komünist sistem ve kurallara uygun kendilerine.Aralarında eski komünist sistem ve kurallara uygun olarak cezalandırırlar.Baştaki adamı bile alırlar cezalandırırlar, hatta öldürürler.Gerillaların örgütten ayrılmasıın önlemek için her gerilla birliğinde, on kişilik gruplar ve ayrılmaya karşı bir komite kurulmuştur.Bu iki unsur ayrılmayı önlemek için atılmış tedbirlerdir.Ayrılmayı önleme komitesi,bir başkan yedi veya dokuz kişiden kurulur.On kişilik grupların hepsi ayrılmayı önleme komitesine bağlı olarak çalışırlar.Bunların personeli inanmış ve tam güvenilir adamlardır.Dengesiz unsur ve kişilerin konuşmaları kaydedilir, gizlice gözetlenir,kimlere daha yakın oldukları tespit edilir.Kötü giden eylemler,yeniden darbelerden sonra gözetleme ve takip işleri daha bir özenle yapılır.Değerlendirmeler haftalıktır.Olumsuzluğu tespit edilen şahıslara yol mu gösterilecek,politik seminer ve komferansa mı alınacak, yoksa ceza mı uygulanacak karar verilir.Kır gerillalarının kamplar, üsler ve diğer konaklama yerlerindeki yaşamları, olabilecek en ilkel koşullardadır.Her gün politik çalışma (İdeolojik eğitim) ve gerilla savaşı sanatı eğitimlerine gitmek onları yıpratır ve yorgun düşürür.Bu durum kızgınlığı ve muhalefet duygularını kolayca güçlendirir.Gerillaları eğlendirmek ve cansız yaşamı renklendirmek için gerilla birlikleri,klüpleri ve eğlence odaları gibi kurumlar oluşturmaya çalışırlar.Gerillalar özel görevler için farklı işler yapacak elemanları da teşkillerinin içinde bulundururlar.Yetersiz cephane stoğunun ve zayıf nişancılığın boşluklarını doldurmak için her bölükte sayısı üç ile dokuz arasında keskin nişancı bulundururlar.Bunların işi yalnızca pusudan uzak mesafelere ya da özel hedeflere ateş etmektedir.Her görev veya mıntıka grubunun gözcü olarak seçilmiş, gözlem yetenekleri denemiş iki kişilik gözcü kuryeleri vardır.Görev alanını, hedefi sürekli gözetler, her değişkeni kaydeder, farklılıkları ortaya çıkarır plana geçirirler.

 

 

 

PKK’lı bir kadın gerilla Hakkari Şemdinli 1994

 

 

Gerillalar yürüyüş halinde iken, durumun bildirilmesi,düşmanın beklenmeyen saldırıları veya gereksiz çarpışmaların önlenmesi için, ileride, geride ve yanlarda bulunan gözcülerin de ilerisine, ana yürüyüş ve hedefe gidişin etkilenmemesi için, bir-iki kişiden oluşan uzun menzilli silahlara sahip unsurlar görevlendirilir.Mola halindelerse ve düşmanın yakınlarda olması ihtimali varsa, düşmanın bulunduğu hatlara doğru her gün bir geirlla bölüğü en azından bir takım gönderilir.Bu bölüğün görevi belli bir uzaklıkta, 10-15 km ileride keşif yapmak ya da mahalli güçlerle birleştirmek, halk arasında propaganda yapmaktır.Eğer bu bölük düşmana rastlarsa, bir yandan ona karşı direnirken, öte yandan da düşmanı karşılamaya hazırlayabilmeyi veya geri çekilmeyi, ana gruba bildirir.Eğer karşı taraf mevzilerini sağlama almışsa veya kuvvetli bir stratejik noktayı savunuyorsa,başarı için özel garantiler olmadıkça saldırıya geçmezler.Gerilla savaşında kaybedilen insanları ve cephaneyi yenilemek zor olduğundan, yüzde yüz kazanmaya inanmadan çatışmaya girmezler.Çok sayıda adamdan cephaneden olursa, bu onlar için bozgun sayılır.Gerilla düşmanın durumunu kesin bir şekilde bilmiyorsa savaşmaz.Çünkü karşı taraf saldırıyorsa ya güçlü olduğundan ya da bir plana göre davrandığından hucum etmektedir ki, onun tuzağına yakalanma hatasına düşmek istemez.Gayri nizami savaşı başlatanlar,modern saavşta zafer veya yenilgiyi sadece ordulara bağlamazlar.O nedenle gerilla savaşını ve direnişleri halk kitlelerinin gücüne dayandırırlar.Çünkü başarının garantisi yalnız bu yolda görünür.Kitlelerin desteği ulaştırma,yaralıların bakılması,istihbarat,düşmanın yerinin bulunması gibi konularda büyük avantajlar sağlar.Eğer işler ters gider ve yenilgiye uğrarlarsa, kaçmak ve saklanacak yer bulmak da mümkün olur.Bunun için kitlelelerin işbirliği yapmadığı hiçbir yerde çarpışmazlar.Gerillalar sarıldığı veya ablukaya alındığı zaman kendi iç haberleşmesini de keserek, gecenin karanlığı ya da şafağın ilk ışıklarıyla gözlerine kestirdikleri zayıf bir noktadan baskın şeklinde saldırı ile çemberi yarıp dışına çıkmaya çalışacaktır.Beklenmedik yerlerden ortaya çıkmak, karşı taraf güçlü durumdaysa daireler çizme metoduyla uzaklaşmak,bütün araziye yayılarak gözlere ve kulaklara işkence etmek, ya da her yandan gece gündüz, elişi güzel ateş ederek, moral bozup panik yaratmak, sonra da beklenmedik bir sırada bütün güçleriyle saldırıya geçmek, kır gerillalarının klasikleri arasındadır.Kır gerillasının felsefesi şudur: Bir ordu ne kadar dayanıklı olursa olsun, kafasına vucuduna büyük etkiler yapıldığında,gevşemeye,yorulmaya ve yıpranmaya başlar.Bu iş uzun sürecektir, biz düşmanın ruhu gevşeyince ve vücudu yoruluncaya kadar sabırla mücadeleyi sürdüreceğiz”. Bir gerilla birliğinin eyleminin hedefi,düşmanının moraline en güçlü darbeleri indirmek,geri hatlarda karışıklık ve çaresizlik yaratmak, ana gücünü yanlara ve gerilere sürmek, çalışmalarını durdurmak ve ağırlaştırmak, son olarak da savaşma gücünü yok etmektir.Böylece düşman birlikleri birer birer ezilecek ve öyle bir duruma düşürülecektir ki, ne ileri gidebilecek ne geri çekilebilecektir.Hızlı ve aldatıcı manevralar bile işine yaramayacaktır.İlk kural gizlice ve dikkatle hazırlanmak,hızla ve birdenbire saldırmaktır.Sert rüzgâr,bardaktan boşalırcasına yağan yağmur,sis,gece karanlığı ve gücü tükenmiş bir düşmana saldırmayı kolaylaştıran koşullar, gerilla saldırıları için uygun bir ortam yaratırlar.Bir gerilla birliğinin işlemi tamamen saldırı ve hücum temeline dayandırılır.Böyle bir teşkil, adam sayısı az da olsa, çok da olsa, beklenmedik bir yerde ortaya çıkıp düşmanının hazırladığındaki eksiklik ve açıklıklardan faydalanacaktır.Ama durumun uygun olmadığını gösteren belirtirler varsa ya da kazanmak belli değilse,geri çekilerek kayıp verilmesini önemlemek yerinde olacaktır.Eğer gerillaların planladığı saldırı olumlu bir sonuca varmazsa ve karşı taraf karşı saldırıya geçerse gerilla birliği hemen geriye çekilecektir.Savunma hareketine yalnız düşman peşlerinde olduğu ve saldırıdan kurtulamayacakları zaman girişilir ve sonra geri çekilir.Bir gerilla birliğinin yabana atılmaz gücü,yalnızca adamlarının sayısına değil aynı zamanda düşmanın moralini sarsmak ve içinde sonsuz korku yaratmak için ani saldırılarda bulunmasına,pusu kurmasına, “doğuda gürültü çıkar,batıdan saldır” ilkesine uymasına,gelişi güzel gösteriler yapmasına, kendi gücü hakkında söylentiler yaymasına da dayanır.Bunların yanı sıra,”Düşman ilerlerse,biz çekiliriz; düşman çekilirse, biz ilerleriz; düşman durursa,yıpratırız” şeklinde med-cezir ilkesi ile kamufle edilmiş saldırılara da önem verir.Dağ ve kır gerillaları, ani saldırılar, pusu,kırsal bölgeyi boşaltarak güçlü bir savunma hazırlamak gibi taktikler uygulayarak,bir yerde takılıp kalan çarpışmaları ve cephe çatışmalarını önlemek için elinden geleni yapar.Yerli gerilla birlikleri, düzenli bir askeri eğitimden geçmeden klasik ve uzayan bir çatışmaya sokulamaz.Bu nedenle, yeni kurulmuş yerli gerilla birlikleri, başlangıçta yalnızca ana ve özel gerilla birliklerine yardımcı olarak kullanırlar.Belli bir süre sonra onlar da bağımsız hareket etmeye başlayabilirler.Önce düşmanın ana gücünün yardıma yetişmesi için çok zorluk çekeceği bölgelere saldırılır, saha sonra da kendi ana gücünü başka bir yere, özellikle de düşmanın yalnız başına kalmış zayıf güçleri ile yürüyüş halindeki birliklerine yollanır.Açık arazide gizlenmek zor olduğu için eyleme elverişli değildir.Doğru yerler dağlık,engebeli ve gizlenmesi kolay bölgelerdir.Gerillalar harekâtta bulunduğu bölgeyi çok iyi bilir.Eğer Eğer o dağı, karış karış gezdiyseniz, gece uyuyacak gündüz yürüyecek yerlerini ezberlediyseniz, nerede su içeceğinizi, nerede aşağısını gözleyeceğinizi biliyorsanız, aynı şekilde teröristlerin de o dağda neler yapabileceğini doğru olarak değerlendirme bilgisine sahipseniz, hiç korkmayın, o dağ sizin dostunuzdur aksi halde o dağdan korkun,kaçın, yanından bile geçmeyin çünkü o size düşmandır.Hem de çok kızgındır size sertçe sorar; “Hem diyorsun bu dağlar bizim, hem diyorsun ayak basmadığın yer senin değildir, hem de sizin olan dağları tanımıyorsun, bu ne iş ?” Bu yüzden çok kızarlar size çok.Öfkesinden korkun!.Eğer gerillalar arasında eylem arazisini çok iyi bilmeyenler varsa,onların da araziye tam olarak intibakları sağlanıncaya kadar,eylemden mümkün oldukça uzak dururlar.Bir gerilla grubu vadiler, ormanlar,dar patikalar ibi azami gizlilik imkânı veren yerlerden geçerek hasmının bulunduğu mevkilere iyice yaklaşır ve düşmanının kendisini emniyette sandığı, tedbirlerinin zayıf olduğu durumları değerlendirilir.Gerilla, daha sonra bir kedinin avının üzerine atılan çevikliği ile hasmına darbeyi indirip hiçbir iz bırakmadan gözden kaybolur.Böylece düşman ilerlerse de, geri çekilse de, saldırsa da, savunmaya geçse de, ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde kendini güvende hissetmeyecektir.Kır gerillası, mevsimlerde kendi gücü,hasmın gücü,savaşta kullanılan silahlar arasında bir ilişki kurar ve düşmanın geri örgütlenmesini yakından izler.Bir mevsimin uygun olup olmaması, arazinin durumuna bağlı olmamakla birlikte yaz, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri daha uygunluk sağlar.Bir gerilla teşkilinin eylem karakteristliği tümüyle düşmanı şaşırtmaya dayanır.Bu nedenle her türlü sırrı gizlemek için aşağıdaki ayrıntılı bütün tedbirleri alır : 

 

Birliğin lideri, astlarına görevlerini ve yapılacak işin planını eyleme başlamak üzereyken veya hareket halindeyken anlatır.Bazen planı safha safha anltır ki, diğerleri her safhayı ancak zamanı gelince öğrenebilsinler.En iyi emir verme şekli sözlü talimatlardır.Askeri sırların dışarı sızmasını önlemek için yazılı emirler mümkün olduğu kadar az tutulur.Planlar ve eylemler,kılavuzlar ve yerli halkla tartışılmaz.Hele bir yere saldırılmak üzereyken bu tip konuşmalar tamamen yasaktır.Kamp yapılacağı,konmaya geçileceği ya da düşmanın ulaşım yollarını kesmek için geri hatlardaki önemli yollarda pusu kurulacağı zaman, bu mevkilere daha önceden yürekli ve güvenilir gözcüler gönderilir.Gerilla ilerlediği sürece, ortacılar ve geri hatlar bütün iz ve işaretleri yok etmek ve kaybetmekten sorumludur.Düşman hangi yöne ilerlediklerini anlamasın diye farklı, kavisli kıvrımlar yaratacak yürüyüş usulleri kullanılır.Gerilla birliklerinin asıl isimlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.Şifreli isimler kullanılır.Gerçek isimleri ise, genellikle liderinin veya harekât yapmaktan sorumlu olduğu coğrafi bölgenin adını taşır.Tüm belgeler, elde bulundurulmalarına gereksinim duyulduğu durumlar dışında, okunduktan sonra hemen yakalanır.Asıl planlar konusunda düşmanı aldatmak için örtülü, sahte, göstermelik bilgiler halkı kullanarak açık propaganda halinde ortaya yayılır.Gerillalar, kendilerine sempati duyan köylüler ve güvenilir kişilerle sürekli irtibat halinde bulunarak uygun ortam ve havayı koklarlar.Bir gerilla birliğinin başarı ve zafere ulaşması için gerekli koşullardan biri, lider,subay ve militanlarının son derece kararlı ve cesaretli olmalarıdır.Bunlar aynı zamanda eylem ruhuyla dolmalı, tamamen tetikte ve görevlerini başarmaya kararlı olmalıdırlar.Bunlarla birlikte, vucutça sağlam,sonsuz zorluklara dayanabilmeli ve iyi silah kullanabilmelidir.Bir gerilla birliği zor zamanlarda inancını yitirmemeli, güç koşullarla karşılaştığı zaman yaptığı işi bırakmamalı, kesin zafere, davanın başarılacağına duyduğu güven ve düşmana karşı olan nefreti, bütün engellere rağmen ilerleme gücünü daha da artırmalıdır.Küçük bir gerilla birimi adam sayısının az olması nedeniyle aldığı görevi yürütemiyorsa, görevi yerine getirebilmesi için, belli bir süre diğer birkaç gerila birimiyle birleşebilir.Gerilla işlem veya eylemleri en iyi gece karanlığında yürütebilir.Bir gerilla grubu, bir saldırıdan önce tümüyle toplandıktan, gözcü ve habercilerle ilgili hususlarla da plan tamamlandıktan sonra; bir yerleşim bölgesine baskına hazırlanıyorsa, gerilla komutanı aşağıdaki noktalar üzerinde tam bilgilere sahip olmak ister; 

 

 

Hakkari Yüksekova 2015

 

SORULACAK SORULAR

Bu yerleşme bölgesini koruyan askeri kuvvetlerin gücü nedir ? Araziye nasıl dağılmışlardır ? Nasıl silahlanmışlardır ? Çevreyi kontrol için kaç gözcü ve devriye çıkartmışlardır ? Yakında başka bir düşman var mıdır ? Varsa, aradaki uzaklık ne kadardır ? Kendini savunan güçler yardımına gelebilir mi ? Yardımın nasıl yapılacağı kestirilebilir mi ? Hangi yönden gelebilir ? Gerillanın ve düşmanın izleyebileceği hangi yollar vardır ? Baskın yapmaya karar verilen yerin çevresinde gizli yollar bulunuyor mu ? Hedefe gitmek için hangi yol seçilecek ? Bu konular yalnız yapılacak baskınla ilgili olmayıp,baskından sonra geri çekilirken de gözönüne alınmak zorunda olunan şeylerdir.Baskının yapılacağı zamanın seçilmesine gelince; bunun için en uygun zaman gecedir, çünkü gece karanlığında baskın başarılı olmasa bile düşmanı paniğe uğratır.Diğer yandan gece baskınları, ancak arazi çok iyi biliniyor, karşı tarafın düzeni iyi anlaşılmış ve son derece iyi kılavuzlar varsa yapılabilir.Durum böyle değilse baskınlar gece yerine şafakta yapılacaktır.Bir yerleşim bölgesinin halkı düşmana yardım eder mi, etmez mi ? Halkın düşmanına yardım ederek kendi başına iş açması nasıl önlemlemelidir ?

 

 

Yapılacak baskının metodunun yalnız lider ve görev grubu komutanları değil, bütün bağımsız görev gruplarında yer alan gerillaların hepsinin çok iyi anlaşmış olması lazımdır.Bu bilgiler sözlü açıklamalarla olacaktır, aksi halde bir yanlışlıkla çevreye kaçmaması için, mecbur kalmadıkça kağıda dökülmez.Her kademedeki gerilla komutanları kendilerinin davaya olan kararlılıklarını göstermek ve saldırının mutlaka başarıyla sonuçlandırmasıyla ilgili olarak, çarpışmalar sırasında öldükleri veya yaralanarak bir şey yapamaz hale geldiklerinde durum ters yönde gelişmesin diye yerlerine geçecek olan kişileri yola çıkmadan önce seçer ve gruba bildirirler.Gerilla birliğin hareketini gizlemek ve eylemin karşı taraftan öğrenilmesini önlemek için elden gelen bütün yollara başvurulur.Bu nedenle de,ana yollardan uzaklaşılır, köylere girilmez, gözlerden ırak, hatta yolu bile olmayan yerler seçilir, dar ve kıvrımlı yollardan ilerlenir.Aşırı yorgunluğun önüne geçmek için de hem çok kötü, hem de çok uzun yollardan da kaçınılır.İlerlerken aynı yol üzerinde uzun süre gidilmez, çünkü bu, düşmanın izleri bulmasını kolaylaştırır.Uzun bir yol gidilecek olsa bile gece yola çıkmak, hareketlerin gizli tutulması bakımından tercih edilecektir.Keşif için gönderilen adamların sayısı, ilerlerken, gizlenebilmek amacıyla mümkün olduğunca az tutulur.Kılavuzlar çok iyi olursa, yol boyunca birkaç gözcü çıkarmak yeterli olacaktır.Eğer çevrede gerillaları gözetleyecek düşman ajanları olup olmadığı kesin değilse, yapılacak en iyi şey,gücü ayrı yönlerden ilerleyen daha küçük parçalara bölmek ve daha sonra da bu parçaları gizlice seçilen bir yerde birleştirmek yoluna gitmektir.Bir gerilla birliği hareket halindeyken düşmanla her an karşılaşmaya hazır durumdadır.Komutanı derhal durumu görmek ve hızla karar verebilmek için gözücülerin hemen arkasından yürür.Geçmiş sırasında ileri çıkartılan gözcülerin dışında kalan gerilla birliği personeli yürüyüş anında kazara mermi atılmasını önlemek için tüfeklerini doldurmazlar.Bir gerilla grubu baskın yaparken bölümlerinin hareketleri şöyle olacaktır : 

 

Esas gücü düşmanın canını en çok yakacak noktaya; hızlı,ani ve kararlı bir saldırıya geçer.Bu,gök gürültüsü,şimşek ve yıldırım ile sağanak yağmurun birden tepede beliren bulut tarafından başlatılmasına benzer.Gücün bir diğer parçası da, karşı tarafın karar verme yeteneğini azaltmak ve esas saldırı gücüne yüklemesinin önüne geçmek için,yanlardan ve gerilerden hücuma geçer.Birçok başka noktalardan düşmanın gözünü ve kulağını yanıltmak,kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak maksadıyla, yapmacık baskınlar ve çevreye dağılmış gerillalarla saldırısız gösteriler yapılacaktır.Düşmanın çekileceği yön ortaya çıktığında önünü kesecek bir unsur görevlendirilir.Silah, cephane ve diğer lojistik malzemelerin ele geçirilmesi planlamışsa, bınları elde edecek küçük bir grup,uygun zamanda hareket eder.Eğer gerilla grubu sayıca güçlüyse birkaç bölüme ayrılacak, düşmanın geri çekilmesini engellemek,tamamen yok etmek veya bir kısmını esir almak için saldırıyı birkaç yönden güçlü bir şekilde yürütülecektir.Fakat böyle bir harekât sırasında gerilla kademeleri ile karşı taraf birliklerinin birbirlerine karıştırılması büyük olasılık olduğundan, tehlikeli bir karmaşaya yol açmamak için mesafelerin çok iyi düşünülmesi eyleme geçmeden önce işaretler üzerinde çok iyi anlaşmalar yapılmış olması gerekmektedir.Eğer yapılan baskınlar sırasında belli bir yönden takviye gelmesinden korkuluyor ise, bu kuvvetlerin ilerlemesini önlemek için, gelecekleri yola baskından önce tehlikeyi  hızla bildirmek ve gelenleri geciktirmek için, küçük bir kuvvet gönderilir.Bir baskın sırasında, hücumun yoğun olacağı noktanın seçimi ve kuvvetlerin bölgeye dağılımı, (genellikle gücün üçte ikisi saldırının ana hedefine, üçte biri de diğer noktalara yöneltilir), düşman kuvvetlerinin yayılmasını ve yardım almasını kesinlikle önleyecek ve bunları birer birer ezecek biçimde olmalıdır.Görev grupları hücumun yapılacağı yere çok yaklaştığında güçlerini daha küçük parçalara böler ve bundan sonra aynı, fakat birbiri ile koordineli olarak çarpışırlar.Parçalara bölünme saldırının yapılacağı noktaya gelince yapılır.Aksi halde yolu kaybetme, erken parçalanma, karşı tarafın baskını halinde küçük bir unsurun tek başına kalşması gibi tehlikelerle karşılaşılabilir.Ayrıca çeşitli bağımsız kollar ve gruplar arazide birbirinden ne kadar çok ayrılırsa, bunların aynı anda,hep birlikte saldırıya geçmeleri de o kadar zorlaşacaktır.Baskında başarı,genellikle karşı taraf hazırlıksız, gevşek,rutin hareketlerle dikkatten uzak bir haldeyken veya korkunun baskın olduğu, telaş içindeyken saldırıldığında elde edilir.Eğer saldırı hiç beklenilmeyen zaman ve saatte yapılırsa, hücumdan umulan sonuç kesin olarak elde edilecektir.Saldırı öncesi şu veya bu nedenle düşman hatlarından silah sesleri gelirse,sağa sola gelişigüzel mermiler düşse bile bunlara ateş ederek karşılık verilmez.Baskından sonra hızla geri çekilme başlayacaktır.Önce çekilme yapılacak yönün tam tersine bir iki kilometre ilerlenecek, sonra birden esas yöne dönülerek, karşı taraf yanıltılacaktır.Şayet baskın bozguna uğrarsa,hızla daha önce kararlaştırılan toplanma yerine çekilenecektir.Normal toplanma noktası bir gece önce konaklanan yerdir.Çekilmeyi uzun  menzilli silahlara sahip keskin nişancılar, artıcı olarak perdelenmeye çalışacaktır.Gerilla savaşında casusluğun çalışma alanı yalnız düşman durumuyla sınırlı değil,araziyle de ilgilidir.Gelen ve alınan raporlarda bütün ayrıntıların olması istenir.Durumla ilgili raporlar zaman kaybetmeden üst yöntemler ile komşu bölgelere gönderilir.Raporlarda gelişigüzel ve düzensizlik cezalandırmayı getirir.Ajan raporlarındaki en can alıcı noktaların başnıda, halkın gerillaya ve düşmana karşı duygu ve düşüncelerinin ne olduğu gelir.Buna çok dikkat edilir.Halk etkin bir şekilde gerillaya yardım ediyor mu ? Ediyorsa yüzdesi nedir ? Halkın olumlu tutumu nasıl eylemlere geçirilebilir ? Bir gerilla birliği her zaman, casusluk işini yürütmek için yürekli ve zeki kişileri görevlenmeye ve bölgedeki halk kitleleri ile iyice kaynaşmaya çalışacaktır.Stratejik bakımdan önemli yerlerde, halktan güvenilir kişiler ya da hak arasından gerilla birliğine sempati duyan kişiler ajan olarak kullanılabilir.Karşı tarafın öldürdüğü birinin ailesi veya başka akrabaları ile düşmandan nefret edenler arasından bu kişiler seçebilir.Bunlara diğerlerine oranla iyi bir ücret de vererek, bir casusluk ağı ile bu ağın nöbet sistemini meydana getirebilir.Düşmanın birlik sayısı, taktik kabiliyeti ve donatımı ile arizyle ilgili casusluk konuları : 

 

 

Oramar Operasyonu Ocak 1994 Hakkari – Yüksekova

 

SORULMASI GEREKEN  SORULAR

Düşmanın nerede, kaç tane piyade, top,tank ve diğer tip birliği var ? Uçağı, helikopteri,tankı,zırhlı araçları nerelerde, miktarları ne ? Kent,köy ve kırsalın hangi kesimlerinde ne gibi savunma hazırlıkları yapmıştır ? Savunma güçlerinin tipi ve tepki durumları nedir ? Kamp, üs konaklama, karakollar ve askeri deopları nerelerdedir ? Düşmanın yedek ve diğer bölgelerden alacağı destek kuvvetlerinin durumları nedir ? Halihazır yerleri nelerdir ? Düşman komutan ve askerlerinin morali nasıl ? Dövüşmeye hazırlar mı, yoksa değiller mi ? Halkla ilişkileri nasıl ? Düşman birliklerinin donatım ve levazım durumları nedir ? Bölge içindeki önemli yollar kadar, bu yolların yönleri, genişlikleri yüzey tipleri, çamurlu olup olmadıkları, üzerlerinden ne çeşit bir kuvvetin geçmesine müsaade ettikleri ? Çevrede orman var mı ? Varsa ağaçların cinsleri ve ormanların kapladığı alan ne kadardır ? Bölgedeki dağ, vadi, kanyonlarda mağara, kavuk, in ve dehlizler var mı ? Sayıları, uzunlukları, giriş ve çıkışlarının sayısı, her birinde kaç kişinin barınıp yaşayabileceği ? Irmakların genişlikleri ve derinlikleri, akış hızları,kıyılardaki toprağın cinsi,karşıdan karşıya geçişlerin nasıl yapıldığı, köprülerin taşıma kapasiteleri. Bölgede bataklık var mı ? Varsa nerede ? Kaplandığı alan ne kadar ? Bu bataklıklar geçilebilir mi ? Geçilebilirse hangi tip bir birlik geçebilir ?

 

 

 

Dağ ve kır gerillalarının alışılmış tek taktiği pusudur.Pusu, başarılı sonuçlar elde etmek için partik bir yöntem ve taktik olmasının yanında son derece de kolaydır.Saklanılan yerden birden çıkarak geçmekte olan düşmana ani bir darbe vurulursa bunun adı “pusu” dur. Gerilla iki tip pusu kurar.

 

Düşmanı üzerine, kendine çekerek pusuya düşürmek : Bu tip pusu,deyim uygunsa, gerilla grubunun yere uzanarak ve kollarını iki yana açarak düşmanı iyice sokulmaya ayarattığı zaman olur.Önce, ana gücüyle yolun iki yanında veya bir yanındaki gizlenme yerinde pusuya yata ve küçük bir kuvvetle hasma saldırır.Bu küçük unsur,sanki bozguna uğramış gibi yapıp düşmanı gerilla hatlarının derinliklerine doğru çeker sonra da gerilla ana kuvveti bir veya iki kanattan hızlıca çıkıp hasma baskın yapar.

 

Bekleme Pusuları : Bunlar da düşmanı kendine çekerek yapılan pusulara çok benzer ama burada küçük bir kuvvetin yapmacık bir yenilgiye uğraşması şartı yoktur.Bunun yerine, belli bir yükseklikte düşmanın hareketlerini gözlemek için belli bir gözetleme yeri seçilir ve düşmanın ana gücü uygun bölge ver noktaya ulaştığı zaman hızlı ortaya çıkar ve baskın yaşarlar.Pusular ana birliklerinden ayrı düşmüş düşman askerleri, haberciler, bütün hareketli birlikler, lojistik konvoylar, ulaştırma kolları, trenler dahil her çeşit hedefler için kurulabilir.Hangi tio birliğe pusu kurulursa kurulsun, temel düşünce, silahlarını zor kullanacakları ve bütün güçlerini ortaya koymalarının kolay olmayacağı bir yer seçilecektir.Lojistik konvoylar ve ulaştırma kollarına ya orman içinde ya da kırsal bölgede pusu atılır.En kıymetli pusular, küçük düşman gruplarına veya bütün hareketli birlikler ile motorize ulaştırma kollarına kurulan pusulardır.Bunlara pusu kurulması için, ilk önce planlarını, ilerleyecekleri yönü ve geçiş sürelerini bilmek gerekecektir.Bu hizmet,ajanlar ve o birlikteki boşboğazlar tarafından gerillalara yapılacaktır.Sonra, pusu kurulacak yerin ayrıntıları düşünülecek ve pusudan sonra bölgeden hızla ayrılmak için kullanılacak yol, iz ve patikalar üzerinde çalışılacaktır.Pusunun kurulacağı kesim ve noktalarda şu özellikler aranacaktır :

 

Düşmanın biiz görmesini önlemek ve gerillanın hasmını gözetlemeini sağlayacak iyi bir sığınak yeri olmalıdır.En yüksek ateş gücünü kullanmaya elverişli şartları taşımalıdır.Bir sıçrayışta pusudan fırlayıp düşmanı ensesinden yakalayabilmesi sağlamalıdır.Bunun için, pusuya yatılan yer ile düşman arasında sık bir orman, su dolu bir çöküntü, dar bir yol veya başka bir doğal engel bulunmalıdır.Baskın yapacak bir gerilla birliği, gücü yeterli ise, bir hamlede düşmana erişmek istiyorsa, pusuyu yola yakın bir yerde kurar.Ama düşman güçlüyse, plan da onu yıpratmak ve şaşkınlık yaratmayı amaçlıyorsa, yoldan biraz uzakça bir mevkiye yerleşecektir.Pusuda sessizlik esastır.Konuşmak, gece de olsa pusu yerinde dolaşmak, kabul edilebilir hareketler değildir.Uzun süre pusuda kalmak da planı açığa çıkarabilir.Üstelik bekleyen adamları gevşetir ve dikkatlerini dağıtır.Mekanizmanın iyi kurulması şarttır.Gerillalar, köylere ve köy dışındaki baskınlarda, lojistik konvoylar ve ulaştırma kollarına kurulacak pusularda, yer üstü yapılarının tahribinde, farklı saldırı metotları ve tahrip usulleri kullanarak, her defasında şaşkınlık yaratacak farklılıklar göstereceklerdir.Gerilla grupları, kampları, üsleri ve konaklama yerleriyle ilgili sürekli gizlilik ve kamuflaj ile mutlak güvenlik koşulları ararlar.Sorun yalnız dinlenmeleri ve yeniden düzenlenmeleri değildir.Cephane ve yiyeceklerini saklamak, meteorolojik şartlardan korunmak, yaralı ve hasta gerillaları bakmak, bunları barındırmak için bir yer gerekmektedir.Bu yer savaş sırasında da bir destek noktası olacaktır.Düşman kendilerine saldırır saldırmaz veya peşlerine düşer düşmez buraya çekilirler; yeniden eyleme geçmek için gizlenerek burada beklerler.Aranan yerler, ormanların derinliklerinde, bataklıkların yakınlardaki saz damlı kulübelerde, yeraltı mağaralarında, ıssız çiftliklerde, dağların yamaçlarında ya da küçük ve kapalı köylüklerde daha kolaylıkta bulunabilir.Küçük bir gerilla birliği, kendisine duyulan sempatiden ötürü, sürekli bir gizleme yeri bulmakta sıkıntı çekmez.Seçilen gizlenme yeri kesinlikle gizli tutulur.En yakın akrabalar bile bu konuda hiçbir şey bilmezler.Gizlenme yerlerinin açığa çıktığı anlaşılırsa derhal terk edilir, düşmanın gelmesi,saldırması bile beklenemez.Gizlenme yerindeki depolar farklı birçok noktada açılır ve yerlerini sadece birkaç kişi bilir.Hareket halinde uzun süre köyler arasında kalan gerilla birlikleri, güvenlik açısından her gece başka bir köyde kalır.Yer değiştirme mutlaka hava karardıktan sonra yapılır.Halk arasında gerillaları destekleyen ne kadar çok kişi olursa, bir gerilla birliğinin gizlenme yeri bulması da o kadar kolaylaşır.Çünkü, böylece halk arasında bir haberleşme ağı kurulacak, her bir gerilla grubu üyesi de evlerden birinde saklanabilecektir.Eğer bir gerilla tetikte ise, istihbarat ağı olağanüstü bir verimlilikle örgütlenmişse ve bölge halkı düşmanın bütün hareketlerini düzenli bir biçimde bildirecek kadar sempati duyuyorsa, gerillaya ani baskınlar yapmak son derece zordur.Diğer yandan koşullar ne olursa olsun, gerilla bunlar benim lehime diyerek dikkatli davranmaktan vazgeçmez.Bunun tersi de mümkündür.Halk gerillaya kızgındır, ondan nefret eder.Bu hal gerilla için en sıkıntılı durumdur.Her an baskına uğrama ihtimali vardır.O takdirde de gerilla grupları özel ön tedbirler almaya kalkışacaktır, bunun için yıldırma metotları kullanarak, halkı ikaz etmek, karşı tarafa yardımdan alı koymak için çabalayacaktır.Gerilla eğitiminin iki temel alanı vardır.Bunlar politik ve askeri eğitimlerdir.Birinin diğerinden üstünlüğü yoktur.Gerillanın varoluş amacı olan hareket edildiği takdirde de politik eğitimin öncelik aldığı ortadadır.En üst bakışla bir değerlendirmeye yapıldığında görülecektir ki, politik hedef ve gaye yoksa, zaten gerilla örgütleri de yoktur.Politik eğitim, gerilla birliğinin her üyesinin savaşma gücünü artırmak ve daha yüksek seviyeye getirmek için verilmektedir.Bir gerilla birliğinin savaş yeteneği yalnız askerlik sanatıyla belirlenemez.Politik bilincin, politik etkinliğin,halk kitleleri üzerinde etkili olarak onlardan destek alması, yapılan eylemlerin politik amacını onlara anlatabilmenin rolü,askeri eylemlerden daha da önemlidir.Gerillaların askeri ve diğer planlarının hepsi bu politik sonuca yardımcı vasıtalardan ibarettir.Politik eğitim çalışmaları; politik eylemin ana unsurları üzerinde tartışmalar, çeşitli metotlar, yürütülme esasları, politik eylem çeşitleri, savaştan önce, savaş sırasında ve savaş başladıktan sonra, tüm unsurlarıyla psikolojik savaş ilkelerine de uyularak, kesintisiz devam eder.Gerillanın askeri eğitiminin bütün yönleri düşman ordusuyla ilgilidir.Amacı, askerliğin her dalında düşmanınkinden daha üstün bir ustalığa ulaşmaktadır.Özel dikkat isteyen konular ;

dağılma,toplanma,nişancılık,manevralar,istihkâm çalışmaları,mayınlar ve patlayıcılar, silahlarda nişancılık, baskın ve pusu teknikleri,casusluk,sabotajlar,kundaklama ve suikastler,güvenlik tedbirleri, keşif ve bağlantı kurma olarak özetlenebilir.Teorik eğitim hemen hemen hiç yok gibidir.Çalışmalar doğrudan uygulama ve pratiğe dönük, kalıpları kabul etmeyen, daha önceki eylemlerde çıkarılan ders ve tecrübelere dayanır.Kalıplara bağlı eğitimin, askeri disiplini sağladığı yönündeki görüşü tamamen yanlış kabul ederek, yok edilmesi istenir.Herkesi eleştiri yapacak cesarette ve bunun mutlaka lazım olduğu konusunda yetiştirmeye gayret eder.Her eylem, durum ve olay sonrasında da doğrular,yanlışlar,eksikler,zayıf yanlar,verilen emirler dahil,faaliyete katılanlar tarafından sıra ile eleştirilerek,geleceğe ait ders çıkarmaya çalışılır.

 

Gayri nizami harp’e inanmış 80-100 kişi çok tehlikelidir.Alberto Bayo’nun yetiştirdiği Fidel Castro ve Che Guevara ve diğer yetiştirdiği 87 kişi Küba’da Batista yönetimini silmeye yetmiştir.

 

  • Osman Pamukoğlu

 

 

 

 

OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla